• Home
 • Πιστοποιήσεις
 

Οι παραγωγοί του Α.Σ. Ψαρής εφαρμόζουν στις εκμεταλλεύσεις τους τα συστήματα ποιότητας Global Gap και AGRO

Το GLOBALGAP

Το σύστημα GLOBALGAP είναι ένα μοναδικό ολοκληρωμένο πρότυπο με εφαρμογές κατά ενότητες για διαφορετικές ομάδες προϊόντος, που εκτείνεται από την παραγωγή φυτών και ζωικού κεφαλαίου έως την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών και σύνθετων ζωοτροφών.Το πρότυπο χρησιμεύει ως παγκόσμιο σύστημα αναφοράς για άλλα υπάρχοντα συστήματα και μπορεί επίσης εύκολα και άμεσα να εφαρμοστεί από όλα τα μέρη του πρωτογενούς τομέα τροφίμων. Με άλλα λόγια: η GLOBALGAP λειτουργεί όπως ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Εφοδιάζει τα μέλη με μια αξιόπιστη εργαλειοθήκη, η οποία επιτρέπει σε κάθε εταίρο στην αλυσίδα εφοδιασμού να τοποθετηθεί στην παγκόσμια αγορά με σεβασμό στις απαιτήσεις του καταναλωτή.

Πληροφορίες από σχεδόν δέκα χρόνια εργασίας με το πρότυπο – με περισσότερες από εκατό χιλιάδες ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις – ενσωματώθηκαν για να δημιουργηθεί η νέα τρίτη έκδοση του 2007 πιο κοντά στα σημερινά δεδομένα και με προχωρημένες τεχνικές παραγωγής.Η περιεκτική τεκμηρίωση του συστήματος είναι οργανωμένη σε πέντε κύρια τμήματα, το καθένα με ένα σύνολο από συμπληρωματικά στοιχεία. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τα ισχύοντα στοιχεία κάθε τμήματος ώστε να δημιουργούν ένα επί παραγγελία, φιλικό στο χρήστη εγχειρίδιο. Η επιλογή αυτή κατευθύνει τους χρήστες σε όλα τα συναφή στάδια της διεργασίας πιστοποίησης της GLOBALGAP, περιλαμβάνοντας:

 • κανόνες συστήματος που αναφέρονται ως Γενικοί Κανονισμοί (ΓΚ),
 • παγκόσμιες απαιτήσεις Ο.Γ.Π. που αναφέρονται ως Σημεία Ελέγχ ου και Κριτήρια Συμμόρφωσης (ΣΕΚΣ),
 • έγγραφα ελέγχου που αναφέρονται ως Λίστες Ελέγχου (ΛΕ),
 • εθνικές απαιτήσεις Ο.Γ.Π. που αναφέρονται ως Εγκεκριμένες Εθνικές Κατευθυντή ριες Οδηγίες Επεξήγησης,
 • εργαλεία εναρμόνισης που αναφέρονται ως Λίστα Ελέγχου Διαναφορών Συγκριτικής Αξιολόγησης (ΛΕΔΣΑ) και άλλες κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής AGRO

Το πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2 αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών και εφαρμόζεται σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. 

AGRO 2 (2-1 & 2-2)

Το πρότυπο AGRO 2-1 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε  γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.Το πρότυπο AGRO 2-2 καθορίζει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση ώστε να αποδεικνύεται η ικανότητα της να εφαρμόζει σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μεριμνώντας για :

 • Την αειφορία του εδάφους
 • Την ορθολογική χρήση νερού
 • Το εργασιακό περιβάλλον
 • Την αύξηση βιοποικιλότητας
 • Την διατήρηση φυσικών πόρων
 • Την αναβάθμιση τοπιού
 • Στόχοι της εφαρμογής του πρότυπου AGRO 2-1 & 2-2 είναι:
 • Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή
 • Η προστασία της υγείας του παραγωγού
 • Η ασφάλεια, η υγιεινή και η ευημερία των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Η ασφάλεια και υγιεινή του προϊόντος κατά το χειρισμό του από τη συγκομιδή έως και την πώληση του
 • Η αειφορία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή ολοκληρωμένης καταπολέμησης για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών

ISO22000/05

Η βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειας του προϊόντος επαληθεύεται μέσω της  ανάπτυξης του συστήματος ISO 22000:2005. Η προσέγγιση της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας, επιβάλλει μια ουσιαστική επαναξιολόγηση ολόκληρης της διεργασίας παραλαβής, διαλογής και τυποποίησης του προϊόντος αγγουριού που εμπορεύονται τα μέλη της Ο.Π. του Α.Σ. Ψαρής.

Επιπλέον, η ανάπτυξη του προτύπου ISO 22000:2005 αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει όλους τους πιθανούς κινδύνους κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με το είδος των διεργασιών και των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμών.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005 «Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων» εναρμονίζει την Ο.Π. του Α.Σ. Ψαρής Φοράδας στα παγκόσμια δεδομένα ασφάλειας σύμφωνα με τους τρόπους εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), ώστε να διαθέτει ασφαλή προϊόντα στους αγοραστές της και κατ’ επέκταση στους τελικούς καταναλωτές. Η εφαρμογή του προτύπου περιλαμβάνει την ανάλυση κινδύνων σε κάθε διαδικασία παραλαβής, διαλογής και εμπορίας των προϊόντων των μελών της Ο.Π. και επιβάλλει τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων ελέγχου, παρακολούθησης και εντοπισμού των ενδεχόμενων αποκλίσεων. Για τον λόγο αυτό εντός του πλαισίου υλοποίησης του Ε.Π. προβλέπεται η ετήσια επαλήθευση του συστήματος ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, επαληθεύονται:

 • η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε κανόνες ατομικής υγιεινής και ορθού χειρισμού προϊόντων
 • η εκπαίδευση της διοίκηση της οργάνωσης στην πολιτική ποιότητας
 • η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας
 • η υπόδειξη των μη συμμορφώσεων στο σύστημα
 • η υπόδειξη διορθωτικών ενεργειών όπου χρειάζεται
 • η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού (αρμοδιότητες κλπ)
 • η τήρηση και επαλήθευση εγγράφων και αρχείων
 • η πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων για να εντοπιστεί ο βαθμός τήρησης όλων των αναγκαίων διαδικασιών
 • η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης
 • η άσκηση ανάκλησης - απόσυρσης
 • η διαδικασία διαχείρισης κρίσεων
 • η καταγραφή των μετρήσιμων στόχων ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη βελτίωση
 • το κλείσιμο τυχόν μη συμμορφώσεων
 • η ανασκόπηση - επικαιροποίηση

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών ετών που διαρκεί η ισχύς του πιστοποιητικού για την παραλαβή, διαλογή και εμπορία αγγουριών.

Agriculture cooperative of Psari, Crete - Greece - Copyright © 2017
Web Design and Web Development by MODUS DCS LTD